list
  行车控制仪器设备
 
  该虚拟仿真实验系统基于计算机联锁系统或电气集中联锁系统实现联锁逻辑运算,借助联锁系统控制沙盘上车站仿真信号设备,模拟办理车站作业。系统软件还具有基础设备虚拟拆装和检修等功能。如图1所示为沙盘实景图,如图2所示为站场平面图,如图3所示为计算机联锁部分,如图4所示为 6502电气集中联锁部分。如图5所示为转辙机虚拟拆装,如图6所示为道岔杆件虚拟检修。
 
 
图1  实景沙盘                                          图2  站场平面图

图3  为计算机联锁部分                              图4  6502电气集中联锁 
 
 图5   转辙机虚拟拆装                                图6   道岔杆件虚拟检修  
  

           (1)列车运行综合沙盘模拟实验仪器设备
  (2)计算机联锁系统仪器设备
  (3)电气集中联锁系统仪器设备
  (4)行车控制虚拟仿真系统软件